1-1- دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآنی کشور

9 پست در این دبیرخانه مشغول به فعالیت می باشند که عبارتند از:

         1.         رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی (مدیر کل)

         2.         معاون دبیرخانه

         3.         کارشناس هماهنگی و پیگیری

         4.         کارشناس امور برنامه ریزی

         5.         کارشناس امور هماهنگی دستگاه های عضو

          6.         کارشناس امور هماهنگی دستگاه های عضو

         7.         کارشناس امور کارگروه قرآن و بین الملل - قرآن و نشر مکتوب قرآن و آموزش های تخصصی- قرآن و مؤسسات مردمی

         8.         کارشناس امور کارگروه قرآن و فضای مجازی قرآن و رسانه و مطبوعات- قرآن و تبلیغات دینی

         9.         کارشناس امور کارگروه قرآن و هنر- قرآن و سینما- کارگروه مسابقات قرآنی کشور

 


 

1-1-1- رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی (مدیر کل)

مجموعه شرح وظایف پست های سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. معاونت قرآن و عترت (ع)

2. واحد سازمانی: دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی

3. محل جغرافیایی خدمت: تهران

4. عنوان پست سازمانی: رئیس دبیرخانه توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی (مدیر کل)

5. شماره پست:

 

1.        تمهید اقدامات نظارتی لازم برای استقرار و فعال سازی کارگروه‌های مصوب کمیسیون.

2.        پیشنهاد سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج  به کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی قرآنی.

3.        تمهید اقدامات لازم برای پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه تبلیغ و ترویج.

4.    ارائه پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا و کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن.

5.    ارائه پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذی‌ربط ‌به منظور ساماندهی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج.

6.    ارزیابی فعالیت سازمان‌ها در حوزه تخصصی و ارائه گزارش دوره‌ای به کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی و ارائه راهکار مناسب در جهت هم افزایی فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی.

7.        تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاه‌های دولتی.

8.    نظارت بر عملکرد و انجام وظایف دستگاه های تبلیغی ترویجی و فعالیت‌های توسعه فرهنگ قرآنی با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

9.        مدیریت سامانه نظارت و گزارش‌گیری فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور.

10.    تمهید اقدامات لازم برای فعال سازی شورا یا کمیته هماهنگی امور قرآن دستگاه‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها.

11.    تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

12.    تدوین دفترچه برنامه ها و فعالیت های سالانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی از محل اعتبارات اجرای منشور

13.    تدوین و پیشنهاد اولویت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور و ارائه پیشنهاد به کمیسیون و شورای توسعه

14.    تدوین و بازنگری در سند توسعه فعالیت های تبلغی ترویجی قرآنی کشور

15.    تدوین و بازنگری در شاخص های توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور

مرجع تصویب:

تاریخ تصویب:

 

 


 

1-1-2- معاون دبیرخانه

مجموعه شرح وظایف پست های سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. معاونت قرآن و عترت (ع)

2. واحد سازمانی: دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی

3. محل جغرافیایی خدمت: تهران

4. عنوان پست سازمانی: معاون دبیرخانه

5. شماره پست:

 

1.        تمهید اقدامات نظارتی لازم برای استقرار و فعال سازی کارگروه‌های مصوب کمیسیون.

2.        پیشنهاد سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج  به کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی قرآنی.

3.        تمهید اقدامات لازم برای پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه تبلیغ و ترویج.

4.    ارائه پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا و کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن.

5.    ارائه پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذی‌ربط ‌به منظور ساماندهی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج.

6.    پیگیری ارزیابی فعالیت سازمان‌ها در حوزه تخصصی و ارائه گزارش دوره‌ای به کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی و ارائه راهکار مناسب در جهت هم افزایی فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی.

7.        ارائه پیشنهاد اجرایی در تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاه‌های دولتی.

8.    نظارت بر عملکرد و انجام وظایف دستگاه های تبلیغی ترویجی و فعالیت‌های توسعه فرهنگ قرآنی با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

9.        هماهنگی در مدیریت سامانه نظارت و گزارش‌گیری فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور.

10.    تمهید اقدامات لازم برای فعال سازی شورا یا کمیته هماهنگی امور قرآن دستگاه‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها.

11.    تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

12.    تدوین دفترچه برنامه ها و فعالیت های سالانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی از محل اعتبارات اجرای منشور

13.    تدوین و پیشنهاد اولویت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور و ارائه پیشنهاد به کمیسیون و شورای توسعه

14.    تدوین و بازنگری در سند توسعه فعالیت های تبلغی ترویجی قرآنی کشور

1.        تدوین و بازنگری در شاخص های توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور

مرجع تصویب:

تاریخ تصویب:

 

 


 

1-1-3- کارشناس هماهنگی و پیگیری

مجموعه شرح وظایف پست های سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. معاونت قرآن و عترت (ع)

2. واحد سازمانی: دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی

3. محل جغرافیایی خدمت: تهران

4. عنوان پست سازمانی: کارشناس هماهنگی و پیگیری

5. شماره پست:

 

1.        تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاه‌های دولتی.

2.        مدیریت سامانه نظارت و گزارش گیری فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور.

3.        همکاری برای فعال سازی شورا یا کمیته هماهنگی امور قرآن دستگاه‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها.

4.        پیگیری ارزیابی فعالیت سازمان‌ها در حوزه تخصصی و ارائه گزارش دوره‌ای به کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی و ارائه راهکار مناسب در جهت هم افزایی فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی

مرجع تصویب:

تاریخ تصویب:

 

 


 

1-1-4- کارشناس امور برنامه ریزی

مجموعه شرح وظایف پست های سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. معاونت قرآن و عترت (ع)

2. واحد سازمانی: دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی

3. محل جغرافیایی خدمت: تهران

         1.         4. عنوان پست سازمانی:  کارشناس امور برنامه ریزی

5. شماره پست:

 

1.        ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

2.    تدوین سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج و پیشنهاد آن به کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی قرآنی.

3.        بررسی طرح‌ها و برنامه‌های ملی و بین المللی در حوزه تبلیغ و ترویج.

4.    ارائه پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذی‌ربط ‌به منظور ساماندهی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج.

5.        تدوین دفترچه برنامه ها و فعالیت های سالانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی از محل اعتبارات اجرای منشور

6.        تدوین و پیشنهاد اولویت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور و ارائه پیشنهاد به کمیسیون و شورای توسعه

7.        تدوین و بازنگری در سند توسعه فعالیت های تبلغی ترویجی قرآنی کشور

8.        تدوین و بازنگری در شاخص های توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور

مرجع تصویب:

تاریخ تصویب:

 

 


 

1-1-5- کارشناس امور هماهنگی دستگاه های عضو

مجموعه شرح وظایف پست های سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. معاونت قرآن و عترت (ع)

2. واحد سازمانی: دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی

3. محل جغرافیایی خدمت: تهران

4. عنوان پست سازمانی: کارشناس  امور هماهنگی دستگاه های عضو

5. شماره پست:

 

1.        ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی و تبلیغات دینی.

2.    تدوین و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه قرآن و تبلیغات دینی و پیشنهاد آن به کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی قرآنی.

3.        بررسی و پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های ملی مرتبط با دستگاه های عضو در حوزه قرآن و تبلیغات دینی.

4.        ارائه پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن.

5.    ارائه پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذی‌ربط ‌به منظور ساماندهی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در حوزه قرآن و تبلیغات دینی.

6.        ارزیابی فعالیت سازمان‌ها در حوزه تبلیغات دینی و ارائه گزارش دوره‌ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی.

7.        تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاه‌های دولتی.

8.        نظارت بر فعالیت‌های توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه‌ی تبلیغات دینی با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

مرجع تصویب:

تاریخ تصویب:

 

 


 

1-1-6- کارشناس امور هماهنگی دستگاه های عضو

مجموعه شرح وظایف پست های سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. معاونت قرآن و عترت (ع)

2. واحد سازمانی: دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی

3. محل جغرافیایی خدمت: تهران

4. عنوان پست سازمانی: کارشناس  امور هماهنگی دستگاه های عضو

5. شماره پست:

 

1.        تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

2.        تدوین و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه مسابقات قرآنی.

3.        بررسی و پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه مسابقات قرآنی.

4.        ارائه پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن.

5.        پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذی‌ربط در زمینه­ی مسابقات قرآنی.

6.        ارزیابی فعالیت سازمان‌ها در حوزه تخصصی و ارائه گزارش دروه‌ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی.

7.        فراهم سازی مقدمات و امکانات لازم برای برگزاری مسابقات قرآنی.

8.        نظارت بر فعالیت‌های توسعه فرهنگ قرآنی با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

مرجع تصویب:

تاریخ تصویب:

 

 


 

1-1-7-  

مجموعه شرح وظایف پست های سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. معاونت قرآن و عترت (ع)

2. واحد سازمانی: دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی

3. محل جغرافیایی خدمت: تهران

4. عنوان پست سازمانی:  امور کارگروه قرآن و بین الملل - قرآن و نشر مکتوب قرآن و آموزش های تخصصی- قرآن و مؤسسات مردمی

5. شماره پست:

 

1.        تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

2.    تدوین و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه مطبوعات و پیشنهاد آن به کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی قرآنی.

3.        بررسی و پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه مطبوعات.

4.        ارائه پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن.

5.        ارائه پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذی‌ربط در رابطه با مطبوعات.

6.        ارزیابی فعالیت سازمان‌ها در حوزه نشر مکتوب و ارائه گزارش دروه‌ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی.

7.        تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاه‌های دولتی.

8.        نظارت بر فعالیت‌های توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه‌ی مطبوعات با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

مرجع تصویب:

تاریخ تصویب:

کارشناس امور کارگروه قرآن و بین الملل - قرآن و نشر مکتوب قرآن و آموزش های تخصصی- قرآن و مؤسسات مردمی

 

 


 

1-1-8- کارشناس امور کارگروه قرآن و فضای مجازی قرآن و رسانه و مطبوعات- قرآن و تبلیغات دینی

مجموعه شرح وظایف پست های سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. معاونت قرآن و عترت (ع)

2. واحد سازمانی: دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی

3. محل جغرافیایی خدمت: تهران

4. عنوان پست سازمانی:  امور کارگروه قرآن و فضای مجازی قرآن و رسانه و مطبوعات- قرآن و تبلیغات دینی

5. شماره پست:

 

1.        تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

2.    تدوین و پیشنهاد سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج  در فضای مجازی و پیشنهاد آن به کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی قرآنی.

3.        بررسی و پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه تبلیغ و ترویج در فضای مجازی.

4.        ارائه پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن.

5.        ارائه پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذی‌ربط ‌در رابطه با قرآن و فضای مجازی.

6.        ارزیابی فعالیت سازمان‌ها در حوزه فضای مجازی و ارائه گزارش دروه‌ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی.

7.        نظارت بر فعالیت‌های توسعه فرهنگ قرآنی در فضای مجازی با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

مرجع تصویب:

تاریخ تصویب:

 

 


 

1-1-9- کارشناس امور کارگروه قرآن و هنر- قرآن و سینما- کارگروه مسابقات قرآنی کشور

مجموعه شرح وظایف پست های سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1. معاونت قرآن و عترت (ع)

2. واحد سازمانی: دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی

3. محل جغرافیایی خدمت: تهران

4. عنوان پست سازمانی: کارشناس  امور کارگروه قرآن و هنر- قرآن و سینما- کارگروه مسابقات قرآنی کشور

5. شماره پست:

 

1.        تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

2.        ارائه پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه هنر و سینما و نظارت بر حسن اجرای آن.

3.    ارائه پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذی‌ربط ‌به منظور ساماندهی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در حوزه هنر و سینما.

4.        ارزیابی فعالیت سازمان‌ها در حوزه هنر و سینما و ارائه گزارش دوره‌ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی.

5.        تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاه‌های دولتی.

6.        نظارت بر فعالیت‌های توسعه فرهنگ قرآنی در حوزه‌ی هنر و سینما با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

مرجع تصویب:

تاریخ تصویب: