• اخبار ویژه

    

خبر #UTF از ۵ خبر

خبر #UTF از ۵ خبر
چهل و پنجمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
چهل و پنجمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
چهل و پنجمین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی به ریاست سید عباس
اولین جلسه کارگروه « قرآن و فعالیت های بین الملل» به ریاست معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه « قرآن و فعالیت های بین الملل» به ریاست معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه « قرآن و فعالیت های بین الملل» کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغ
اولین جلسه کارگروه « قرآن و رسانه » به ریاست معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه « قرآن و رسانه » به ریاست معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه« قرآن و رسانه »کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی ب
محمدمهدی عزیززاده مسئول هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت صدای رسانه ملی ایران شد
محمدمهدی عزیززاده مسئول هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با معاونت صدای رسانه ملی ایران شد
محمد مهدی عزیززاده رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی م
اولین جلسه کارگروه « قرآن، نشر و تبلیغات» به ریاست معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه « قرآن، نشر و تبلیغات» به ریاست معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه« قرآن، نشر و تبلیغات»کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی ق
عزیززاده : سند راهبردی فعالیت های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور یک سند فرابخشی در حوزه قرآنی است
رئیس دبیرخانه کمیسیون فعالیت های تبلیغی ترویجی اظهار کرد : پیگیری منویات رهبر مع
اولین جلسه کارگروه « قرآن و هنر » به ریاست معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه « قرآن و هنر » به ریاست معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد
اولین جلسه کارگروه« قرآن و هنر »کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی به
تعداد نمایش: