بسم الله الرحمن الرحیم

کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی کشور

 

    مقدمه

دستیابی به جامعه­ای متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالح تنها در گرو سیطره فرهنگ حیات بخش قرآن کریم برگستره بینش­ها، نگرش­ها و رفتارهای فردی و اجتماعی است .

بدین منظور، منشور توسعه فرهنگ قرآنی باهدف تعمیق معرفت و تعمیم فهم و درک قرآن کریم ونیز ارتقاءسطح التزام عملی به قرآن کریم در ابعاد فردی و اجتماعی آن درجهت فرهنگ­سازی ، ساماندهی فعالیت­ها و نظام‌سازی قرآنی درکشور تنظیم گردیده است.

بر این اساس دراجرای مواد 3تا 8 منشورتوسعه فرهنگ قرآنی، پیرو مصوب جلسه اول شورای توسعه فرهنگ  قرآن مورخ28/7/1388،کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی؛ به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور مدیران ‌مرتبط این وزارتخانه و نمایندگانی از مراکز مدیریت‌ حوزه‌های‌علمیه (برادران و خواهران)، نماینده رئیس نهادهای قرآنی وابسته به دفتر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات‌اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، دفتر تبلیغات‌اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باهدف تعمیم و تعمیق شناخت و ایمان به قرآن و ارتباط و انس با آن و تحقق مضامین آیات قرآنی در رفتار فردی و اجتماعی اقشار مختلف جامعه تشکیل می‌شودکه با توجه به تقسیم وظایف کمیسیون­های تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآن ، تهیه وتنظیم سندراهبردی توسعه فعالیت­های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور برعهده کمیسیون توسعه فعالیت­های تبلیغی ترویجی قرآنی می باشد.

تعریف : فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی، مجموعه فعالیت‌هایی است که با به کارگیری دانش، روش و ابزارهای مختلف هنر و ارتباطات، به منظور گسترش توجه و اشتیاق نسبت به قرآن کریم و توسعه فرهنگ قرآنی در جامعه انجام می‌پذیرد.

 

شرح وظایف کمیسیون (مصوب شورای توسعه فرهنگ قرآنی)‌؛

1ـ تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم در حوزه های مربوطه به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

2ـ تدوین سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه تخصصی و پیشنهاد آن به شورای تخصصی.

3ـ تدوین و تصویبِ ساز و کارهای مناسب برای تسهیل ارتباطات، هماهنگی و هم‌افزایی فعالیت دستگاه‌های دولتی و عمومی و مؤسسات مردمی در حوزه تخصصی.

4ـ بررسی، تدوین و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه تخصصی.

5 ـ تدوین ضوابط مرتبط با تأمین بودجه و اولویت‌های آن و ارائه به شورای تخصصی.

6 ـ تمهید ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا در حوزه تخصصی و نظارت بر حُسن اجرای آن.

7ـ ارزیابی نحوه انجام وظایف و فعالیت سازمان‌ها در حوزه تخصصی و ارائه گزارش دوره‌ای به شورا.

8 ـ انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم برای ساماندهی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در حوزه تخصصی.

تبصره1ـ جلسات کمیسیون‌ها حداقل یک بار در هر ماه، با دعوت رئیس کمیسیون تشکیل می‌شود. این جلسات با حضور رئیس و دو سوم اعضاء رسمیت داشته و تصمیم اکثریت حاضران مصوب است.

تبصره2ـ در صورت عدم امکان حضور وزیر در برخی از جلسات، جلسه کمیسیون به ریاست معاون مرتبط وی تشکیل می‌شود.

تبصره3ـ در هر کمیسیون و براساس شرایط مصوب شورای تخصصی، سه تا پنج نفر از نمایندگان صاحب نظر مؤسسات قرآنی مردمی فعال در حوزه تخصصی عضویت می‌یابند.

تبصره4ـ کمیسیون‌ها می‌توانند عنداللزوم و عندالاقتضاء از سایر دستگاه‌ها جهت حضور یا عضویت در جلسات دعوت کنند.

تبصره5 ـ کمیسیون‌ها می‌توانند برای حُسن انجام وظایف خود، کمیته‌های موردنیاز را با حضور صاحب‌نظران و مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل دهند.

تبصره6 ـ به منظور ایجاد انسجام و وحدت رویه در مصوبات کمیسیون‌ها، مصوبات توسط دبیرخانه هر کمیسیون تنظیم و پس از هماهنگی با دبیر شورای تخصصی، با امضای رؤسای کمیسیون‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

تبصره7ـ بالاترین مقام مسئول امور قرآنی در وزارتخانه‌ با حکم وزیر (رئیس کمیسیون) به عنوان دبیر کمیسیون منصوب می‌شود و مسئولیت پیگیری کلیه امور کمیسیون را برعهده دارد.

تبصره8 ـ حضور دبیر شورای تخصصی یا نماینده وی در کلیه جلسات کمیسیون‌ها با حق رأی الزامی است.

تبصره9ـ دستورالعمل گردش کار و تعاملات دبیرخانه، کمیسیون‌ها و دستگاه‌های مرتبط، با مشارکت دبیران کمیسیون‌ها توسط دبیر شورا تنظیم و با امضای رئیس شورا ابلاغ می‌شود.