اهداف و وظایف

1.        تمهید اقدامات نظارتی لازم برای استقرار و فعال سازی کارگروه‌های مصوب کمیسیون.

2.        پیشنهاد سیاست‌های اجرایی امور قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج  به کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی قرآنی.

3.        تمهید اقدامات لازم برای پیشنهاد طرح‌ها و برنامه‌های ملی در حوزه تبلیغ و ترویج.

4.    ارائه پیشنهاد ساز و کارهای لازم برای اجرای مصوبات شورا و کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در حوزه تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آن.

5.        ارائه پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذی‌ربط ‌به منظور ساماندهی و توسعه فعالیت‌های قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج.

6.    پیگیری ارزیابی فعالیت سازمان‌ها در حوزه تخصصی و ارائه گزارش دوره‌ای به کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی و شورای توسعه فرهنگ قرآنی و ارائه راهکار مناسب در جهت هم افزایی فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی.

7.        ارائه پیشنهاد اجرایی در تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاه‌های دولتی.

8.        نظارت بر عملکرد و انجام وظایف دستگاه های تبلیغی ترویجی و فعالیت‌های توسعه فرهنگ قرآنی با توجه به اهداف منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

9.        هماهنگی در مدیریت سامانه نظارت و گزارش‌گیری فعالیت‌های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور.

10.    تمهید اقدامات لازم برای فعال سازی شورا یا کمیته هماهنگی امور قرآن دستگاه‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها.

11.    تمهید مقدمات و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تخصصی برای اجرایی شدن منشور توسعه فرهنگ قرآنی.

12.    تدوین دفترچه برنامه ها و فعالیت های سالانه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی از محل اعتبارات اجرای منشور

13.    تدوین و پیشنهاد اولویت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور و ارائه پیشنهاد به کمیسیون و شورای توسعه

14.    تدوین و بازنگری در سند توسعه فعالیت های تبلغی ترویجی قرآنی کشور

15.    تدوین و بازنگری در شاخص های توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور