• اخبار ویژه

    

خبر #UTF از ۵ خبر

خبر #UTF از ۵ خبر
شورای توسعه فرهنگ قرآنی در زمینه دریافت اعتبارات کوتاهی کرده/ بودجه تبلیغ و ترویج صرف ایجاد سامانه‌های آماری، رصد ملی و مطالعات می‌شود
شورای توسعه فرهنگ قرآنی در زمینه دریافت اعتبارات کوتاهی کرده/ بودجه تبلیغ و ترویج صرف ایجاد سامانه‌های آماری، رصد ملی و مطالعات می‌شود
مدیرکل کمیسیون فعالیت‌های تبلیغی، ترویجی قرآن با انتقاد از شورای توسعه مبنی بر ع
سند قرآن و فضای مجازی در چهل و دومین جلسه کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور تصویب شد.
پس از تصویب سند راهبردی توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور و شاخص های توس
مقاومت دستگاه‌های قرآنی در برابر تغییر؛ مانع اصلی تحقق اسناد
محمدمهدی عزیززاده، مدیرکل کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی – ترویجی قرآنی در گفت‌
تصویب شاخص های توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور
چهل و دومین جلسه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی کشور با ریاست وزیر
در جهت گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم در کشور
در جهت گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم در کشور و بهره گیری از فضای مجازی برای تحقق
تدوین الگوی تدوین اسناد بخشی قرآنی
تدوین الگوی تدوین اسناد بخشی قرآنی
با تصویب سند توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در کمیسیون، اکنون نوبت تدوین ا