تقویم برگزاری جلسات کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در سال 1396

شماره جلسه

43

44

45

تاریخ جلسه

2/2/1396

17/4/1396

25/6/1396

شماره جلسه

46

47

48

تاریخ جلسه

13/8/1369

16/10/1396

12/12/1396